IRisk Lab Fall 2019 Associates

IRisk Lab Fall 2019 Associates

Owen Adhikaputra

MS Actuarial Science

Fall 2019
Spring 2019

Nargiz Alekberova

MS Actuarial Science

Fall 2019
Spring 2019

Ruizheng Bai

BS Actuarial Science

Fall 2019
Spring 2019

Linshan Jiang

MS Actuarial Science

Fall 2019
Spring 2019

Da Xu

Fall 2019
Spring 2019


IRisk Lab Fall 2019 Assistants

Supasin Chalermpoonsup

MS Actuarial Science

Fall 2019

Norman Dewantoro

BS Actuarial Science & Statistics

Fall 2019

Zhihan Hui

Fall 2019

Joshua Immanuel

BS Actuarial Science & Statistics

Fall 2019

Evelyn Jiayi Lai

BS Actuarial Science & Statistics

Fall 2019

Rhyxian Lim

MS Actuarial Science

Fall 2019

Suyoung Park

MS Statistics

Fall 2019

Himanshi Sharma

BS Statistics & Computer Science

Fall 2019

Hanqing Wang

MS Statistics

Fall 2019

Kara Wong

BS Actuarial Science & Statistics

Fall 2019

Yi Yuan

BS Actuarial Science & Statistics

Fall 2019