IRisk Lab Fall 2018 Associates

IRisk Lab Fall 2018 Assistants

Padalia Bansi

Fall 2018

Tamara Beecroft

Fall 2018

Gongyi Chen

Fall 2018

Zhangyao Chen

Fall 2018

Hao Gai

MS Actuarial Science

Fall 2018

Hongyu Li

Fall 2018

Biwen Ling

MS Actuarial Science

Fall 2018

Prathamesh Padhye

MS Actuarial Science

Fall 2018

Wilson Jonathan Phurwo

BS Actuarial Science & Statistics

Fall 2018

Bhanu Segal

Fall 2018

Hanmiao Shen

BS Actuarial Science

Fall 2018

Jeremy Soriano

BS Actuarial Science

Fall 2018

Yuxin Wei

Fall 2018

Titan Wibowo

MS Actuarial Science

Fall 2018

Samuel Woessner

BS Actuarial Science & Economics

Fall 2018

Haocheng Wu

MS Actuarial Science

Fall 2018

Yun Xia

BS Actuarial Science

Fall 2018

Chensheng Zhang

MS Finance

Fall 2018